Podnikání na živnostenský list či s.r.o., co je lepší do začátku?

podnikání nebo živnostenský list

Začínáte podnikat a nevíte, zda vám stačí živnostenský list nebo je lepší volbou založit rovnou takzvané s.r.o.? Náklady na zřízení společnosti s ručením omezeným výrazně klesly. Změna nastala díky Novele zákona o soudních poplatcích, vycházející na doporučení Evropské komise, která snižuje náklady na založení s.r.o. ve výši 100 eur, přibližně cca 2 700 Kč. Je ale nutno počítat se všemi reálnými náklady, které jsou spojeny se založením s.r.o. a to částku zvýší.

Před touto novelou činily náklady kolem 11 000 Kč. V současné době je to méně než polovina. Snížila se platba za vyhotovení notářského zápisu pojednávajícím o zakladatelském právním jednání. Oproti minulým 4 000 Kč na 2 000 Kč. Uvádíme zde částky bez DPH. Dalším příjemným snížením nákladů je zrušení soudního poplatku za zápis společnosti, který notář prováděl za 2 700 Kč.

Je nutno ale počítat i s náklady na ověřování podpisů a výpisů z příslušných rejstříků, jako je třeba rejstřík trestů. Dále do nákladů započítáváme poplatek 1 000 Kč za vydání živnostenského oprávnění. S daní z přidané hodnoty se dostáváme na minimální částku kolem 4 000 Kč, která ale může ještě narůst. Oproti zmíněným 11 000,- Kč je to ale znatelný posun.
Tady je třeba ještě zdůraznit skutečnost, že využití úlev osvobození od soudního poplatku a také nižší částky placené notáři závisí na skutečnosti, kdy bude notářský zápis obsahovat pouze povinné náležitosti, které občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích předepisuje. Vkladová povinnost společníků se podle tohoto zápisu musí splnit v penězích. Aby byly tyto podmínky splněny, nebude možné tento dokument libovolně upravovat podle vlastních potřeb a potřeb společnosti. Zakladatelé společnosti se v tomto případě řídí pouze základním nastavením práv a povinností dle daného zákona.

Ručení omezené nebo ručení celým svým majetkem

Za základní nedostatek podnikání na živnostenský list pokládáme neomezené ručení a to celým majetkem daného živnostníka. Pokud dojde k zadlužení, není živnostník chráněn a odpovědnost vůči věřitelům není nijak omezena. Zabavení soukromého majetku je velkým strašákem pro živnostníky.
Toto společnost s ručením omezeným ošetřuje tzv. omezeným ručením, kdy společníci ručí svými soukromými majetky společně a nerozdílně, někdy se také uvádí solidárně a to jen do výše jejich nesplaceného vkladu. V momentě, kdy dojde ke splacení všech vkladů společníků v plné výši, za případné vzniklé dluhy ručí společnost do výše základního kapitálu, který může činit pouhou 1 Kč. Zde je již celková náklad na založení společnosti velmi znatelný.
Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více jednatelů. Ti mohou jednat samostatně a nezávisle na sobě. Při podnikání na ŽL je živnost vázána na osobu živnostníka a tato možnost zde odpadá. Vznikající pochybnosti o zastupitelnosti a splnitelnosti závazků, jednak ve vztahu k zákazníkům nebo i věřitelům, snižuje důvěryhodnost živnostenského podnikání oproti právnické osobě.

Administrativní náročnost

Založení živnosti oproti společnosti s ručením omezeným je snadné a v rámci administrativy nenáročné. Při založení společnosti to živnostenským oprávněním začíná, dále to pokračuje soupisem zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy notářským zápisem, založení bankovního účtu pro splacení vkladů, registrací u finančního úřadu, získáním souhlasu vlastníka k možnosti umístění sídla dané společnosti a zápisem do obchodního rejstříku. Čeká nás také povinnost založení datové schránky.
Jinými slovy, živnost založíme v rámci pár dnů, ale společnost s ručením omezeným i za pár týdnů. Pokud budete chtít společnost zrušit, jde o složitý proces probíhající v rámci insolvence nebo likvidace, za přítomnosti likvidátora nebo insolvenčního správce.
Jste-li právnickou osobou, ve většině je to vnímáno jako způsob prestižní a serióznější prezentace ve vztahu k obchodním parterům, dodavatelům a klientům oproti OSVČ. Můžete také dlouhodobě budovat danou historii společnosti a její dobré jméno. To se traduje i při změně vlastníka či jednatele. Jakmile ukončíte činnost živnostníka, končí tak i vaše vybudované dobré jméno a historie.
Jde tedy zejména o to, čím se budete při svém podnikání zabývat, zda jde o služby čí výrobu, zda budete mít zaměstnance či nikoliv a jaká je vaše představa o celkovém podnikání.

Odkaz: zalozfirmu.cz